Totalul afișărilor de pagină

luni, 27 februarie 2017

Impressions on the National Olympiad of Economists in Training, the XI Edition


                                                              Ioana Mușat and Cristian-Marius Dumitru-Vlădulescu

"Before you do something great, do something perfectible" - Bill Gates


During the three years of college, I responded to every opportunity - both professional and personal - through which we have been opened new horizons of development. Participation in scientific sessions, visits to various companies in business, attending courses on abilities development, have been instrumental to strengthening our knowledge.
Our desire to develop both professionally and on a personal level has led us to participate in the National Olympiad of Economists in Training – the XI Edition. This marked our last year of college by living an unique experience. To achieve the research project, it took a lot of work, teamwork and innovation. The support of our teacher coordinators was very important, as they were with us both to support and advice on the project. Being the first time I participated in the Olympiad in the 3 years of college, our emotions and stress have been raised several issues that we have successfully overcome. Following this participation, I had the opportunity to know wonderful people, colleagues from around the country who have made projects each more interesting, allowing us to find new information in various economic fields. Therefore, in addition to the experience gained from this participation, I learned many new information from other presentations.
The theme of our work was "The effects of transport activity on the environment". I chose this topic because it is an area that I thought out in the faculty, and sparked our interest because transport is in constant development and its environmental damage is overwhelming. One of our strengths, namely practical applicability, was part of our project, and we managed to correlate the Eviews programme, with the amount of greenhouse gases and the number of cars. After presenting the project, we have been eagerly awaiting the results, hoping that our work be rewarded. When we heard the name uttered by the committee for "Applicability Award" experienced feelings reached the peak, from emotion to enthusiasm, from satisfaction to delight. We were proud to have represented the Faculty of Agricultural and Environmental successfully in this Olympiad. Also, we were so grateful to the evaluation committee as our work was crowned with a victory, and our coordinators who guided us to this success.
In order to relax after the busy day, we gathered everyone: participants, organizers and committee in an exceptional location, where we had dinner and enjoyed a well-deserved concert.
The experience lived at the National Olympiad of Economists in Training was one that certainly we will not ever forget. Therefore, we decided to describe it with a quote that really motivates us: "Before you do something great, do something perfectible" (Bill Gates). We consider that to be perfect you have to put a lot of work, to be tenacious and have the desire to learn. This Olympiad was a "solid brick" for our future.
Thanks to coordinators (Assist. PhD. Alina Zaharia And Professor Negrei Costel, PhD), organizers and everyone involved in the smooth running of the event.

Impresii despre Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare, ediția a XI-a

Autori: Ioana Mușat și Cristian-Marius Dumitru-Vlădulescu

“Înainte să faci ceva perfect, fă ceva perfectibil” – Bill Gates

În cei trei ani de facultate, am dat curs fiecărei oportunităţi - atât profesională cât şi personală - prin intermediul căreia ne-au fost deschise noi orizonturi de dezvoltare. Participările la sesiunile de comunicări ştiinţifice, vizitele la diverse firme din mediul de afaceri, desfăşurarea unor cursuri de dezvoltare a abilitaţiilor au avut un rol esenţial pentru consolidarea cunoştinţelor noastre.
Dorinţa de a ne dezvolta atat in plan profesional cat si în plan personal ne-a determinat să participăm la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare, ediţia a XI-a. Aceasta ne-a marcat ultimul an de facultate prin trăirea unei experienţe unice. Pentru realizarea proiectului de cercetare a fost nevoie de foarte multă muncă, de lucru în echipă şi de inovare. De asemenea, sprijinul profesorilor coordonatori a fost foarte important, ei fiind alături de noi atât prin susţinere cât şi prin sfaturi privind realizarea proiectului. Fiind pentru prima dată când am participat la o Olimpiadă în cei 3 ani de studenţie, emoţiile şi stresul ne-au ridicat câteva probleme, pe care însă le-am depăşit cu succes. În urma acestei participări, am avut prilejul de a cunoaşte oameni minunaţi, colegi din toate colţurile ţării, care au realizat proiecte care mai de care mai interesante, permiţându-ne astfel să aflăm informaţii noi în domenii economice diverse. De aceea, pe lângă experienţa acumulată în urma acestei participări, am însuşit şi numeroase informaţii noi în urma celorlalte prezentări. 
Tema lucrării noastre a fost “Efectele activităţii de transport asupra factorilor de mediu”. Am ales această temă deoarece este un domeniu pe care l-am aprofundat în cadrul facultăţii, şi a stârnit interes din partea noastră deoarece activitatea de transport este într-o continuă dezvoltare, iar pagubele acesteia asupra mediului sunt covârşitoare. Unul dintre punctele noastre forte, şi anume aplicabilitatea practică, a făcut parte din proiectul nostru, reuşind să facem corelaţia cu programul Eviews dintre cantitatea de gaze cu efect de seră şi numărul de maşini.

După prezentarea proiectului, am aşteptat cu nerăbdare rezultatele, sperând ca munca depusă să fie răsplătită. Atunci când ne-am auzit numele rostite de către comisie pentru “Premiul de Aplicabilitate”, sentimentele trăite au atins cote maxime, de la emoţii până la entuziasm, de la satisfacţie până la încântare.  Am fost mândrii că am reprezentat Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului cu succes în cadrul acestei Olimpiade. De asemenea, am fost recunoscători atât comisiei de evaluare deoarece munca noastră a fost încununată, cât şi coordonatorilor noştri care ne-au îndrumat către această reuşită.

Pentru a ne destinde după acea zi plină, ne-am strâns cu toţii: participanţi, comisie şi organizatori într-o locaţie de excepţie, unde am servit cina şi ne-am bucurat de un binemeritat concert.

Experienţa trăită la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare a fost una pe care cu siguranţă nu o vom uita niciodată. De aceea, am decis să o descriem printr-un citat care pe noi ne motivează foarte mult: “Înainte să faci ceva perfect, fă ceva perfectibil” (Bill Gates). Considerăm că pentru a deveni perfecţi trebuie să depui foarte multă muncă, să fii perseverent şi să ai dorinţă de învăţare. Această Olimpiadă a fost o “cărămidă solidă” pentru viitorul nostru.

Mulţumim coordonatorilor (asist. drd. Alina Zaharia şi prof. univ.dr. Costel Negrei), organizatorilor şi tuturor celor implicaţi în bună desfăşurare a evenimentului.
Ioana Mușat și Cristian-Marius Dumitru-Vlădulescu după premiere


Un comentariu: