Totalul afișărilor de pagină

luni, 20 martie 2017

Interview - The Rector of Bucharest Academy of Economic Studies: We support the students for a successful career!

Written by Sabina Șoiman, Adriana Cheleș and Alexandru-Constantin Gheorghe


The rector of the Bucharest Academy of  Economic Studies, Professor, PhD. Nicolae Istudor, says in an interview for Agrifood and Environmental Economics Club, organized by the Faculty of Agrifood and Environment Economics and coordinated by Associate professor, PhD. Simona Roxana Pătărlăgeanu, that he wants to sustain scientific research, the implication in volunteering and maintaining the institution in the first position on the national level of university.
Prof.phd Nicolae Istudor shows the importance of the implication of students on volunteering for the gaining of experience which contributes to the professional development of each one of them, to inform us the opportunities that rise more and more, in settling collaboration relationship, but also about the series of activities that were introduced.
He says that one of the challenges of the Bucharest Academy Of Economic Studies is to identify the problems that the Romanian economy is dealing have, with other economical organisations and to fundament solutions in the idea that the next graduates to find jobs much better paid and with a baggage full of opportunities without needing to leave the country.

We fully present the interview given to the members of Agrifood and Environmental Economics Club, by the rector of Bucharest Academy of Economic Studies, Professor Phd Nicolae Istudor.

Reporter: What is your opinion towards volunteering in college? Do you think it helps the students to develop themselves?
Nicolae Istudor: I have a very good opinion about volunteering and I consider that the volunteering not only helps the students, but also shows another face of those – the involvement in activities ( many times being charitable) without any interests. This implication in helping your fellows and taking place in social-economic activities is very important for the carrer of a young student, because in a selection process it matters a lot (in the universities in USA volunteering activities represent an admission criterion)

Reporter: How has changed from your point of view the mentality of the students over the time? How was it when you were a student and how is it now?
Nicolae Istudor: A lot have changed. Firstly we talk about another economic system and of another education system based not only on learning, but on realization of an better relationship with the enterprise ( as the French like to say), but on more case studies and more practice.
The mentality of the students was normal to change, because in present the students have more opportunities than he had, and firstly, these opportunities are linked to the informatization of the professional training process. Oportunities appeared for practical activities even from college, including starting a business, and for those another mentality is needed ( which has her good and bad parts, but the good ones are primary, because it’s normal to protect ourself from the bad ones).
Also, students have the possibility to study abroad through ERASMUS grants, and there they see a different lifestyle, which changes their mentality in a good way, because the students realise that having good results you got to work, and work will be rewarded in measure.

Reporter: What is the biggest challenge for the Bucharest Academy of Economic Studies in the present?
Nicolae Istudor: In my opinion, the biggest challenge for the Bucharest Academy of Economic Studies in present is to find the best strategies and politics in which to maintain ourselves in the first position on national level of universities which prepare the young people for the economical domain, to succed in winning a better recognition on an international scheme and be the integrative pole between the business reprezentatives and the state institutions.
Linked to the last challenge, it is very important that the Bucharest Academy of Economic Studies(ASE) to identify, together with the economical organisations, the problems that our country is facing and to base solution to resolve them.
There is something else,  ASE has the obligation to monitor the insertion on the labour market of its graduates, and another important objective should be that over 70% of graduates should find better paid working places on the first 6 months after the graduation.

Reporter: What is the principle that you guide to achieve something successful?
Nicolae Istudor: Everything that I achieved in life was the result of the work I did with pleasue and for what I did with responsibility. Still, in life you also need a bit of luck, being protected by God.

Reporter: What are the challenges in being the rector of the Bucharest Academy of Economic Studies?
Nicolae Istudor: The challenges in being the rector identify for me and my management team with the same of the university.

Reporter: We guess that you visited many international renowned universities. Do you wish to implement here in the Academy of Economic Studies methods and activities that you saw there? If yes, what are these?
Nicolae Istudor: I visited many universities and saw many good practices, but also not so good ones. The Romanian school and namely the economic higher education studies is a very good one, who trains specialists for our economy, European and global level.
We are obliged to implement the European university training system, so we can’t say that we have to take many methods and activities. On the other hand, I think we can inspire from other European universities for a series of activities. I would remind here of the monitoring system of insertion in the labour market and the process guidance and career counceling from The University of Arras which I liked very much. Reason which I decided to send to this university a delegation to learn and apply this system.
In conclusion, we don’t have to be ashamed to inspire from different universities, the same as we have to be proud when we see that in a series of activities we are much better organized.

Reporter: In the end, do you something to say towards the ASE students?
Nicolae Istudor: My message is simple: I urge you to be proud that you belong to our community, to have responsibility in what you are doing and be responsible in your own forces – learn to live on your own. 

INTERVIU -Rectorul Academiei de Studii Economice din București: Sprijinim studenții pentru o carieră de succes!

Scris de Sabina Șoiman, Adriana Cheleș și Alexandru Constantin GheorgheRectorul Academiei de Studii Economice din București, prof.univ.dr. Nicolae Istudor, spune într-un interviu pentru Agrifood and Environmental Economics Club, organizat de către Facultatea Economie Agroalimentară și a Mediului și coordonat de conf.univ.dr. Simona Roxana Pătărlăgeanu, că vrea să susțină cercetarea ștințifică, implicarea în voluntariate și menținerea instituției pe prima poziție pe plan național în rândul universităților.
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor arată importanța implicării studenților în voluntariat pentru căpătarea de experiență ce contribuie la dezvoltarea profesională a fiecăruia dintre ei și ne aduce la cunoștință oportunitățile apărute în Academia de Studii Economice din București.
El precizează că una dintre provocările Academiei de Studii Economice este să identifice problemele cu care se confruntă economia României împreună cu alte organizații economice și să fundamenteze soluții în ideea ca următorii absolvenți să își găsească locuri de muncă mult mai bine plătite și cu un bagaj de oportunități fără a fi nevoiți să parăsească țara.

Prezentăm integral interviul acordat membrilor Agrifood and Environmental Economics Club, de către rectorul Academiei de Studii Economice din București, prof.univ.dr. Nicolae Istudor.

Reporter:  Care este opinia dumneavoastră față de voluntariat în studenție? Credeți că îi ajută pe studenți să se dezvolte?
Nicolae Istudor:  Eu am o părere foarte bună despre voluntariat și consider că voluntariatul nu numai că îi ajută pe studenți sau pe elevi, ci arată o altă față a acestora – cea de implicare în activități (de cele mai multe ori caritabile) fără a exista un interes. Această implicare în a-ți ajuta semenii și a desfășura activități economico-sociale este foarte importantă pentru cariera unui tânăr, deoarece într-un proces de selecție contează foarte mult (în universitățile din SUA activitățile de voluntariat reprezintă criteriu de admitere).
Sigur că desfășurarea unor activități de voluntariat îi ajută pe studenți să se dezvolte, deoarece aceștia capătă experiență și orice experiență contribuie la dezvoltarea noastră profesională.

Reporter: Cum s-a modificat, din punctul dumneavoastră de vedere, mentalitatea studenților de-a lungul timpului? Cum era când ați fost dumneavoastră student și cum este acum?
Nicolae Istudor:  S-au schimbat foarte multe. În primul rând vorbim de un alt sistem economic și de un alt sistem de învățământ, bazat nu numai pe învățare, ci și pe realizarea unei relații mai bune cu întreprinderea (cum le place la francezi să spună), adică pe mai multe studii de caz și pe  mai multă practică.
Mentalitatea studenților era normal să se schimbe pentru că, în prezent studenții au mai multe oportunități decât aveam noi și, în primul rând, aceste oportunități sunt legate de informatizarea procesului de pregătire profesională. Au apărut oportunități de a desfășura activități lucrative chiar din facultate, inclusive înființarea de firme, iar pentru aceasta este nevoie de o altă mentalitate (care are părțile ei bune și rele, dar clar primează cele bune, pentru că de cele rele este normal să ne protejăm fiecare).
De asemenea, studenții au posibilitatea să meargă la studii în strainătate prin bursele ERASMUS și acolo văd un alt stil de viață, care le schimbă în bine mentalitatea, deoarece studenții constată că pentru a avea rezultate trebuie să muncești, iar munca va fi răsplătită pe măsură.

Reporter: Care este cea mai mare provocare pentru Academia de Studii Economice din București în prezent?
Nicolae Istudor: După părerea mea, cea mai mare provocare pentru ASE în prezent este să găsească cele mai bune politici și strategii prin care să ne menținem pe prima poziție pe plan național în rândul universităților care pregătesc tinerii pe domeniul economic, să reușim să câștigăm o recunoaștere mai bună pe plan internațional și să fim polul integrator între reprezentanții mediului de afaceri și instituțiile statului.
Legat de ultima provocare, este foarte important ca ASE să identifice, împreună cu organizațiile economice, problemele cu care se confruntă economia țării noastre și să fundamenteze științific soluții pentru rezolvarea acestora.
Ar mai fi ceva, ASE are obligația de a monitoriza inserția pe piața muncii a absolvenților săi, iar ca un obiectiv important ar trebui să fie ca peste 70% din absolvenți să-și găsească locuri de muncă bine plătite în primele șase luni de la finalizarea cursurilor.   

Reporter:  Care este principiul după care vă ghidați pentru atingerea unei reușite ?
Nicolae Istudor: Tot ceea ce mi-a reușit în viață a fost rezultatul muncii cu plăcere pentru ceea ce am făcut și cu responsabilitate. Totuși, în viață mai ai nevoie și de un pic de noroc, fiind protejați de Bunul Dumnezeu. 

Reporter: Care sunt provocările funcției de rector al Academiei de Studii  Economice?
Nicolae Istudor: Provocările funcției de rector se identifică, pentru mine și pentru echipa mea de management, cu cele ale universității.

Reporter:  Bănuim că ați vizitat multe școli internationale, de renume. Doriți să implementați în cadrul Academiei de Studii Economice metode, activități pe care le-ați întalnit acolo? Dacă da, care sunt acelea?
Nicolae Istudor: Am vizitat multe universități și am văzut multe practici bune, dar și mai puțin bune. Școala românească și, în speță, cea de studii superioare economice este una foarte bună, care pregătește specialiști de nădejde pentru economia noastră, cea europeană și mondială.
Noi suntem obligați să implementăm sistemul european de pregătire universitară, așa că prea multe metode și activități nu putem spune că trebuie să le luăm de la alte școli din lume. Pe de altă parte, cred că putem să ne inspirăm de alte universități europene cu privire la o serie de activități. Aș aminti aici de sistemul de monitorizare a inserției pe piața muncii și de procesul de orientare și consiliere în carieră de la Universitatea din Arras care mi-a plăcut foarte mult. Motiv pentru care am decis să trimitem la această universitate o delegație care să învețe și să aplice acest sistem.
În concluzie, nu trebuie să ne fie rușine să ne inspirăm de la alte universități, la fel cum trebuie să ne mândrim când constatăm că la o serie de activități noi suntem mult mai bine organizați.

Reporter:  În final, aveți să le transmiteți studenților ASE un mesaj?
Nicolae Istudor: Mesajul meu este simplu: vă îndemn să fiți mândri că aparțineți comunității noastre, să aveți responsabilitate în ceea ce faceți și să fiți încrezători în propriile forțe - învățați să trăiți pe propriile picioare. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu